Total Pageviews

Tuesday, November 18, 2014

TYTTI SOLANTAUS: AVIOLIITTO JA IHMISOIKEUDET

Julkaistu Aamulehdessä Näkökulma-sivulla 8.11.2014
Kirjoitus on blogissani Tytti Solantauksen luvalla. koska hänellä ei vielä ole omaa blogia.Eduskunta käsittelee kohta avioliittolakia. Sitä odotellessa voi hetkeksi pysähtyä muistelemaan, minkälaisia väittelyjä kohdistui aikanaan mustien ja valkoisten avioliitto-oikeuteen. Mustien ja valkoisten avioliitto oli kielletty Etelä-Afrikassa apartheidin aikana, samoin satoja vuosia USA:n etelävaltioissa, joissakin 1960- luvulle asti. USA:n oikeudenkäynneistä löytyy perustelut avioliittokiellolle (esim. Loving vs. Virginia, 1967).

Mustien ja valkoisten välisen avioliiton uskottiin vaikuttavan haitallisesti avioliittoinstituutioon, likaavan avioliiton ja rapauttavan yleisen moraalin. Avioliiton nähtiin tarkoittavan instituutiona vain ja ainoastaan samaa rotua olevien ihmisten liittoa. Samantyyppisesti on uutta avioliittolakia vastustavissa puheenvuoroissa rajattu avioliitto koskemaan vain miestä ja naista ja pelätty koko instituution rapautuvan, jos se avataan samaa sukupuolta oleville pareille.

Toinen perustelu koski mustien ja valkoisten välistä seksuaalisuutta. Se nähtiin likaisena, eläimellisenä ja perverttinä. Avioliitto olisi antanut sille lain suojan, minkä ajateltiin horjuttavan seksuaalista moraalia ja olevan vaaraksi uuden sukupolven arvomaailmalle. Etelä-Afrikassa värillisten ja valkoisten seksin kieltävä laki oli nimeltään Immorality Act (moraalittomuuslaki). Suomessa on samaa sukupuolta olevien ihmisten seksuaalisuutta verrattu myös eduskunnassa eläimeen sekaantumiseen.

Kolmas argumentti koski syntyvien lasten ihmisarvoa. Lapset nähtiin biologisesti ala-arvoisina, sekasikiönä, joiden lisääntyminen uhkasi sekä rodullista puhtautta että yhteiskuntajärjestystä. Ei siis haluttu alempiarvoisen väestönosan lisääntyvän. Hyvin samantyyppisesti on meillä pelätty jälkikasvun mahdollista homoseksuaalisuutta ja homoseksuaalisuuden lisääntymistä.

Neljättä argumenttia perusteltiin lapsen parhaalla: lapsia kiusattaisi ja heillä olisi poikkeavista vanhemmista johtuvia mielenterveysongelmia ja käyttäytymisen häiriöitä. Nämäkin argumentit ovat hämmentävän tuttuja koskien samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsia. 
Kiusaamisargumentti on itsessään aika merkillinen ja se kompastuu omiin jalkoihinsa. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että te ette saa tehdä lapsia, koska meidän lapset kiusaavat teidän lapsianne.

Lasten kehitystä ja mielenterveyttä on tutkittu jo 40 vuoden ajan ja eikä ole löydetty mitään raskauttavia ongelmia. Tutkimustuloksia on pyritty mitätöimään väittämällä tutkimuksia ‘lesbojen tekemiksi’. Jos halutaan mitätöidä tutkimustulokset, on osoitettava itse tutkimuksen puutteet. Leimakirveeseen tarttuminen kertoo asiaperusteiden puuttumisesta. Leimakirveen heiluttelu voi johtaa myös iskuun omaan nilkkaan, kun tutkija nimetään perusteetta homoseksuaaliksi.

Mitä tästä ajatella? Pöydällä ei ehkä olekaan avioliitto, seksuaalisuus tai lapset, vaan vaikeus hyväksyä alempiarvoisena pidetty ihmisryhmä muiden mukaan yhteen yhteiskunnan arvostetuista instituutioista. Näyttää siltä, että loppupeleissä on kyse vain ja ainoastaan ihmisoikeuksista. 

Tytti Solantaus on lastenpsykiatri ja dosentti

Monday, November 10, 2014

ALOITTEENI TAIDEHANKINNOISTA UUTEEN TERVEYSTALOON


 Taidetta hoitolaitoksissa (Arts in Hospital)-hanke alkoi 1990-luvun alussa ­
YK:n ja Unescon aloitteesta ja levisi 18 maahan. Ruotsissa se on osa kansanterveystyötä. Huomattiin, että sairaalat olivat karuja ympäristöjä ja haluttiin elävöittää niitä taiteen ja kulttuurin keinoin. Kulttuuri nähtiin osana hoitotyötä, se on tärkeää sekä potilaille että henkilökunnalle. Ihmisellä on oikeus taiteeseen myös silloin kun kotina on potilassänky.
Prosenttiperiaate tarkoittaa sitä, että taiteen hankkimiseen varataan 1% rakennus- ja peruskorjausmäärärahoista. Taidenäkökulma otetaan mukaan rakennussuunnitelmaan jo varhaisessa vaiheessa, jolloin saadaan aikaan kiinnostavia ja korkeatasoisia visuaalisia tiloja. Samalla julkisten tilojen viihtyisyys paranee ja rakennusten käyttö- sekä taloudellinen arvo kohoaa. Parhaimmillaan myös rakennusten työntekijät, asukkaat tai kävijät pääsevät osallistumaan taideteosten valintaan esittämällä omia toiveitaan.
Prosenttiperiaate sai alkunsa vuonna 1939, jolloin se oli ensimmäisen kerran mietinnässä Suomen eduskunnassa. Seuraavana vuonna eduskunta hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan rakennusten ja ympäristön taiteelliseen parantamiseen varattaisiin 1–2% rakennuskustannuksista.
Toinen maailmansota kuitenkin katkaisi kehityksen.

Prosenttiperiaatteeseen palattiin vuonna 1981, jolloin silloinen kaupunkiliitto suositteli prosenttiperiaatteen käyttöönottoa kaikissa kunnissa. Periaatetta toteutettiinkin useilla paikkakunnilla, kunnes taidehankinnat hiipuivat laman myötä. 

Viime vuosina monet kunnat ovat palanneet prosenttitaiteen pariin. Esimerkiksi Oulu, Helsinki, Salo ja Kotka ovat Turun ohella soveltaneet prosenttiperiaatetta rakennushankkeissaan.
Me allekirjoittaneet toivomme, että uuteen terveystaloon hankitaan taideteoksia potilaiden ja työntekijöiden mielen virkistykseksi. Mahdollisuuksien mukaan hankinnat tulisi tehdä paikallisilta taiteilijoilta.


Avoimuutta yhtiön hallitustoimintaan

Teimme kesäkuussa valtuustossa päätöksen teknisen toimen siirtämisestä yhtiöön ja saimme vakuutuksen siitä, että yhtiön hallitustoiminta tulee olemaan yhtä avointa kuin lautakuntien toiminta. Esityslistat ja pöytäkirjat siis avoimesti kaupungin nettisivuilla asukkaiden, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden nähtävillä. Huoli siitä, toteutuuko tämä sai ryhmämme Taru Tiusasen tekemään ponsiesityksen, jonka kaupungin valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

Tässä ponsi:


Järvenpään kaupunginvaltuusto edellyttää että yhtiöittämisen seuraavassa vaiheessa tutkitaan tulevat sopimukset ja yhtiön toimintamahdollisuudet avoimuuden periaatteen mukaisesti niin, että toiminnan avoimuus ja tiedonsaanti kuntalaisille, päättäjille ja virkamiehille vastaa Järvenpään kaupungin lautakuntien käytäntöjä. Järvenpään valtuusto edellyttää että selvitys avoimuuden periaatteesta ja niiden näkymisestä sopimuksissa ja suunnittelussa tuodaan Järvenpään valtuuston tiedoksi joulukuun valtuustossa.


Tasapainoa kaupungin talouteen

RYHMÄPUHEENVUORO TASAPAINOTTAMISOHJELMASTA 10.11.2014 


Vihreät ovat hyväksymässä tasapainottamispaketin niillä muutoksilla, joita siihen yhdessä sekä kaupunginhallituksessa että ryhmien välisissä neuvotteluissa tehtiin. Vihreät valtuutetut ovat kyllä päässeet vaikuttamaan paketin sisältöön. Olemme ryhmänä kokoontuneet monta kertaa miettimään mitä muutoksia haluamme tehdä ja ryhmien välisissä neuvotteluissa olemme saaneet osan toiveistamme läpi. Valtuustoseminaarissa pääsimme myöskin sanomaan mielipiteitämme paketin sisällöstä.

Iloitsemme kahdesta aika pienestä, mutta tärkeästä kohdasta, jotka toiveestamme tasapainottamispaketista poistettiin. Kunnan Kinon toiminta Järvenpäässä jatkuu. Kaupunki tukee pienellä mutta tärkeällä panoksella laatuelokuvien keskiviikkonäytäntöjä. Vacin leiri 15-17-vuotiaille oltiin lopettamassa. Nyt jatketaan kolmen vuoden sykleissä. Ensi vuonna on välivuosi, sitten leiri Järvenpäässä ja seuraavana vuonna Vacissa. Sitten jatketaan kolmen vuoden kausissa. 

Kipeitä ja hankalia säästöjä joudutaan silti tekemään. Erityisesti ryhmämme toivoo tulevaisuudessa, että kodinhoidollista tukea saataisiin perheille lisää. Se auttaisi sekä vanhempien jaksamista että lasten hyvinvointia. Vähältä piti ettei se mennyt yksimielisesti läpikin.  Ryhmien välisissä neuvotteluissa sovittiin kuitenkin että tilanne tutkitaan ensi vuonna uudelleen.

Vuosi sitten hyväksymässämme kaupunkistrategiassa on kirjattuna arvomme:
ASUKASLÄHTÖISYYS, ROHKEUS, VASTUULLISUUS, OIKEUDENMUKAISUUS JA TULOKSELLISUUS.

Tehdessämme säästöpäätöksiä niitä pitäisi aina katsoa ensisijaisesti kaupunkilaisen, asukkaan kannalta. Mitä nämä päätökset vaikuttavat kaupunkilaisiin ja ennen kaikkea heikoimmassa asemassa oleviin asukkaisiin.

Yksi tärkeimpiä periaatteita strategiassamme on kuntalaisten hyvinvointi, erityisesti lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi ja tuen oikea-aikaisuus.  Hyvinvointia on monenlaista. Perusasioiden täytyy olla kunnossa jokaisen kohdalla, terveyden, talouden, päivähoidon, koulun. Mutta hyvinvointia lisäävät myös puistot, perhekeskukset, monipuolinen harrastus- ja kulttuuritarjonta. Kun joudumme hakemaan säästöjä ensi vuonna ja tulevinakin pidetään asukkaiden hyvinvointi ja etu mielessämme.